પેઇન્ટેડ બ્રેક ડિસ્ક

  • Painted & Drilled & Slotted Brake disc

    પેઇન્ટેડ અને ડ્રિલ્ડ અને સ્લોટેડ બ્રેક ડિસ્ક

    જેમ કે બ્રેક રોટર્સ લોખંડના બનેલા હોય છે, તે કુદરતી રીતે કાટ લાગે છે અને જ્યારે મીઠું જેવા ખનિજોના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે કાટ લાગવાની પ્રક્રિયા (ઓક્સિડાઇઝેશન) ઝડપથી થાય છે. આ તમને ખૂબ જ નીચ દેખાતા રોટર સાથે છોડી દે છે.
    સ્વાભાવિક રીતે, કંપનીઓએ રોટર્સના કાટને ઘટાડવાની રીતો શોધવાનું શરૂ કર્યું. એક રીત રસ્ટને રોકવા માટે બ્રેક ડિસ્કમાં દુખાવો મેળવવાનો હતો.
    ઉચ્ચ પ્રદર્શન માટે, કૃપા કરીને ડ્રિલ્ડ અને સ્લોટેડ શૈલીના રોટર્સ ગમશે.